ایمیل

syrman[at]kums[dot]ac[dot]ir

تلفن

083-38360953

آدرس پستی

کرمانشاه – بلوار شهید بهشتی – محوطه بیمارستان طالقانی – کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد - مرکز مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز

صندوق پستی

67145-1619

کدپستی

67146-73159