معاونت پژوهشی به کلیه طرح های پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای مرور نظام مند و متاآنالیز همانند سایر طرح های تحقیقاتی، متناسب با حجم کار به میزان مورد نیاز و پس از تایید کارگروه های تخصصی و شورای مرکزی، بودجه پژوهشی تخصیص می دهد.