دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / آموزش / کارگاه‌های آموزشی/وبینار

کارگاه‌های آموزشی ۹۹

 

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری کارگاه

محتوای آموزشی

فیلم آموزشی

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم

(جلسه اول)

دکتر پیام کبیری

دکتر فرید نجفی

99/۴/۹

فیلم آموزشی part1


فیلم آموزشی part2

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم

(جلسه دوم)

دکتر پیام کبیری

دکتر فرید نجفی

99/۴/17

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

 

فیلم آموزشی part3

فیلم آموزشی part4

کارگاه مجازی کتابخانه دیجیتال  scopusوpubMed

خانم دکتر فرنیا قنبرویسی

99/۷/۸

فیلم آموزشی

مقدمه ای بر مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز (م.آ.د امام رضا (ع))

  خانم دکتر رؤیا صفری

99/8/27

چگونه یک مقاله مرور سیستماتیک را بخوانیم

فیلم آموزشی

معرفی پایگاه ها، منابع اطلاعاتی و جستجوی مقالات مرتبط (م.آ.د امام رضا (ع))  خانم دکتر فاطمه رجعتی

99/9/5

-

فیلم آموزشی

بررسی کیفیت مقالات(ارزیابی نقادانه)، مراحل بررسی منابع بر اساس چک لیست های مرتبط ، شرح و نحوه استفاده از هر چک لیست برای مقالات
(م.آ.د امام رضا (ع))

خانم دکتر فاطمه حیدرپور

99/9/11

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

 استخراج داده ها و نتایج بر اساس هر چک لیست، آماده سازی اطلاعات برای آنالیز
(م.آ.د امام رضا (ع))
  آقای دکتر شهاب رضاییان

99/9/18

فیلم آموزشی

آنالیز مدل های آماری و نحوه برخورد با عدم تجانس (م.آ.د امام رضا (ع))   آقای دکتر یحیی سلیمی - آقای دکتر شایان مصطفایی

99/9/26

 
 

فیلم آموزشی Part1

فیلم آموزشی Part2 

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

کارگاه‌های آموزشی ۹۸

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری کارگاه

محتوای آموزشی

فیلم آموزشی

جستجوی پیشرفته جهت مطالعات مرور سیستماتیک

دکتر مریم اخوتی

98/۱۱/16

جستجوی پیشرفته جهت مطالعات مرور سیستماتیک

Evidence based practice

فیلم آموزشی part1

فیلم آموزشی part2

فیلم آموزشی part3

فیلم آموزشی part4

فیلم آموزشی part5

فیلم آموزشی part6

فیلم آموزشی part7

فیلم آموزشی part8

متاآنالیز شبکه ای

دکتر امین دوستی

98/۱۱/28

Network meta-analysis

فیلم آموزشی part1
فیلم آموزشی part2

متاآنالیز شبکه ای

دکتر امین دوستی

98/۱۱/۲۹

Network meta-analysis

فیلم آموزشی part3

فیلم آموزشی part4