کارگاه چک لیست ها

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ برگزاری کارگاه

محتوای آموزشی

فیلم آموزشی

کارگاه چک لیست NEW-CASTLE -OTTAWA

 آقای دکتر شایان مصطفایی

99/8/28

فیلم آموزشی

کارگاه  چک لیست ارزیابی کیفیت مطالعات کیفی در نگارش مقالات مروری متاسنتز
  آقای دکترعلیرضا عبدی

99/۹/4

فیلم آموزشی

Diagnostic Studies
خانم دکتر رؤیا صفری

99/10/9

فیلم آموزشی

کارگاه  چک لیست ارزیابی کیفیت مطالعات مشاهده‌ای
 خانم دکتر فاطمه رجعتی

99/10/۳۰

فیلم آموزشی