چشم‌انداز

 چشم انداز

مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز به عنوان هسته اصلی تحقیقات و پژوهش­های مروری نظام مند و متاآنالیز بوده و در حرکت علمی خود سرآمد کشور خواهد بود. این مرکز به عنوان یک مرکز شناخته شده علمی در سطح کلیه دانشگاه­های علوم پزشکی کشور در توسعه مبانی علمی و اجرای مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز نقش موثری ایفا می­نماید.