مطالعات مرور نظام مند برای پاسخگویی به یک سوال پژوهشی مبتنی بر ارزیابی بدون سوگیری همه مطالعات پژوهشی مربوط به آن سوال، طراحی می­شود. با توجه به نقش کلیدی مطالعات مروری و از جمله مرور نظام مند و متاآنالیز به عنوان بالاترین سطح شواهد در فرآیندهای مرتبط با تصمیم گیری های بالینی و حتی سیاستگذاری­های مبتنی بر شواهد، لازم است فرآیندهایی تعریف و اجرایی گردند که به بهترین نحو کیفیت انجام این گونه مطالعات را تضمین نمایند. در این راستا وزارتخانه با هدف ایجاد و مشارکت های علمی در زمینه طراحی، اجرا و انتشار مطالعات مرور نظام مند، مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز را ایجاد نموده است.

رسالتتولید شواهد قابل اعتماد به منظور تصمیم‌­گیری آگاهانه در نظام سلامت کشور و ارتقاء سلامت

ارزش ها:

اعتقاد و التزام به ارزش­های والای انسانی و اخلاقی

احترام و رعایت اصول اخلاق در پژوهش بر پایه باورهای انسانی، اسلامی و بومی

اعتقاد به هم­گرایی علوم پایه و بالینی در مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

نظم و انضباط در کلیه خدمات مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

ترویج و نگارش مقاله بر پایه اصول علمی در قالب کار گروهی در مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

التزام به اصول نویسندگی، رعایت حقوق مالکیت فکری و اخلاق نشر و مدیریت تضاد منافع