اهداف

هدف کلی

 آموزش، حمایت از اجرا و ارتقاء کیفیت مطالعات مرور نظام مند و متا آنالیز

اهداف اختصاصی

·         تسهیل تولید شواهد معتبر در حوزه­های علمی تخصصی از طریق انتشار نتایج مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

·         توسعه کمی و کیفی مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

·         ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان در مورد اهمیت، کیفیت و چگونگی فرآیند انجام مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز

·         حمایت از پژوهشگران و اعضای هیات علمی در این حوزه بر اساس آخرین اصول علمی و اخلاقی