۱) آرشام امجدیان دانشجوی پزشکی

۲) زهره ابراهیمی دانشجوی پزشکی

۳) نرگس افشاری راد دانشجوی بهداشت عمومی

۴) مرجان مقدم نیا دانشجوی تخصص داروسازی بالینی

۵) زینب نوری دانشجوی داروسازی

۶) زهرا خدارحمی دانشجوی داروسازی

۷) نسا بهروزی دانشجوی داروسازی

۸) مهشید یگانه دانشجوی پزشکی

۹) دکتر علی صفرزاده دستیار چشم پزشکی