۱) مسعود خسروی‌پور دانشجوی ارشد بهداشت حرفه‌ای

۲) میترا دربندی دانشجوی ارشد اپیدمیولوژی

۳) فاطمه دارابی دانشجوی ارشد اپیدمیولوژی

۴) ندا ویسی کارشناس بهداشت عمومی

۵) نگین فخری کارشناسی ارشد آمار زیستی

۶) مصطفی علیخانی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی