دکتر فاطمه رجعتی

رییس مرکز مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش

دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


دکتر مهسا کلانتری

کارشناس مرکز مطالعات مرور نظام‌مند و متاآنالیز