نرگس ضیایی

دکتر نرگس ضیایی

رشته تحصیلی: پریودانتیکس

دانشکده: دندانپزشکی

کارگروه علمی: Oral Health

علیرضا احمدی

دکتر علیرضا احمدی

رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

دانشکده: پزشکی

کارگروه علمی: An anesthesia

لیبا رضایی

دکتر لیبا رضایی

رشته تحصیلی: کاردرمانی

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Congnitive Improvement

Developmental, Psychosocial

لیلا رضایی

دکتر لیلا رضایی

رشته تحصیلی: ویتره و رتین (شبکیه)

دانشکده: پزشکی

کارگروه علمی: Eyes and Vision

ماریا شیروانی

دکتر ماریا شیروانی

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Infectious Diseases

محسنی افشار

دکتر زینب محسنی افشار

رشته تحصیلی: بیماریهای عفونی

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Infectious Diseases

مژگان رجعتی

دکتر مژگان رجعتی

رشته تحصیلی: زنان و زایمان

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Gynaecology and Fertility

یوخابه محمدیان

دکتر یوخابه محمدیان

رشته تحصیلی: روان شناسی بالینی

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Public Health

Common Mental Disorders

نسرین جابر قادری

دکتر نسرین جابر قادری

رشته تحصیلی: روان شناسی بالینی

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Public Health

Common Mental Disorders

علی اکبر فروغی

دکتر علی اکبر فروغی

رشته تحصیلی: روان شناسی بالینی

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: ‌Public Health

Common Mental Disorders

علی اکبر پرویزی

دکتر علی اکبر پرویزی

رشته تحصیلی: روان شناسی بالینی (مشاوره و راهنمایی)

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Public Health

Common Mental Disorders

خیراله صادقی

دکتر خیراله صادقی

رشته تحصیلی: روان شناسی بالینی

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Public Health

Common Mental Disorders

علی عزیزی

دکتر علی عزیزی

رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی

مرکز تحقیقات: توسعه سلامت

کارگروه علمی: Public Health

احسان علیمحمدی

دکتر احسان علیمحمدی

رشته تحصیلی: جراحی مغز و اعصاب

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Trauma

هیوا محمدی

دکتر هیوا محمدی

رشته تحصیلی: متخصص علوم اعصاب (بیماریهای مغز و اعصاب)

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Stroke - Rare Disease of the CNS

Movement

پیام ساری اصلانی

دکتر پیام ساری اصلانی

رشته تحصیلی: نورولوژی (بیماریهای مغز و اعصاب)

دانشکده:پزشکی

کارگروه علمی: Stroke - Rare Disease of the CNS